ระวังโรคไข้เลือดออก

แนะนำประชาชนหากเป็นไข้เกิน 2 วัน ไม่ควรซื้อยาทานเองและไม่ฉีดยาลดไข้ให้พบแพทย์โดยเร็ว ห้ามคลินิก/ร้านขายยา ขายและจ่ายยา NSAIDs ให้ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก และแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับมาตรการ “ 2 เก็บ ” ป้องกันโรคไข้เลือดออกมีดังนี้

fitnessnews03

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แนะระวัง โรคไข้เลือดออกขอให้ทุกพื้นที่เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ตุลาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 3,447 ราย อัตราป่วย 263.42 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และมากกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 4 เท่า อัตราป่วย เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ ลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลำดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7 พบผู้ป่วย 20 อำเภอ 192 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รองลงมาอำเภอหนองพอก ธวัชบุรี โพนทอง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน ดังนั้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้ทุกพื้นที่เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม โดยการทำความสะอาดทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์ ในชุมชนและสถานที่สำคัญเช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็ก สถานที่ราชการ พร้อมสื่อสารประชาชนใช้ มาตรการ 3 เก็บ และทำ 5 ส ภายในบ้านอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

แนะนำประชาชนหากเป็นไข้เกิน 2 วัน ไม่ควรซื้อยาทานเองและไม่ฉีดยาลดไข้ให้พบแพทย์โดยเร็ว ห้ามคลินิก/ร้านขายยา ขายและจ่ายยา NSAIDs ให้ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก และแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับมาตรการ “ 2 เก็บ ” ป้องกันโรคไข้เลือดออกมีดังนี้

1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายไปวางไข่