ประเทศของ ยโสธร เข้มข้นกับการตรวจเชื้อโรคโควิด-19

ในตอนนี้การระบาดของโควิด-19 เริ่มพบในพื้นที่ต่างจังหวัด ทางสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ป้องกันเชื้อโรคอย่างเข้มข้น และได้วางแนวทางในการป้องกันกับคนภายในจังหวัดกันแล้ว

fitness

ในตอนนี้การระบาดของโควิด-19 เริ่มพบในพื้นที่ต่างจังหวัด ทางสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ป้องกันเชื้อโรคอย่างเข้มข้น และได้วางแนวทางในการป้องกันกับคนภายในจังหวัดกันแล้ว

นายปกาสิต โอวาทกานนท์ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร แจ้งว่าด้วยขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนไปสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโควิด-19 เป็นระยะที่ 3 คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อเป็นแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้มีแนวทางในการป้องกันและแนวทางการดำเนินสุขภาพจิตโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานและในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงเสนอแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต กับการป้องกัน โควิด-19 ให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สามารถติดตามข่าวสารสุขภาพได้ที่ fitnessbodysmart ทางเราอัพเดทข่าวสารก่อนใคร